புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் வருவாய் 9 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.64 கோடி..

 
புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் .

புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.63.66 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

மருந்து நிறுவனமான புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் அண்மையில் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டது. புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.63.66 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 14.97 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.55.37 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

புரோக்டர் அண்டு கேம்பிள் ஹெல்த் லாபம் ரூ.49 கோடியாக உயர்வு..

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.297.55 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 9.07 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.272.80 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கு வாயிலான வருவாய் ரூ.33.40லிருந்து ரூ.38.30ஆக உயர்ந்துள்ளது.

புரோக்டர் அண்டு கேம்பிள் ஹெல்த் லாபம் ரூ.49 கோடியாக உயர்வு..

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, புராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹெல்த் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.66 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.4,030.75ஆக இருந்தது.