கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் வருவாய் ரூ.95 கோடி... லாபம் 762 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ்

கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.1.31 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

சேவைகள் துறையை சேர்ந்த நிறுவனமான கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.1.31 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 761.7 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.15 லட்சம் ஈட்டியிருந்தது.

கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.94.70 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 54.5 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.61.30 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கு வாயிலான வருவாய் 15 காசுகளிலிருந்து ரூ.1.30ஆக உயர்ந்துள்ளது.

கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ்

தேசிய பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்ததகம் முடிவடைந்தபோது, கேப்ஸ்டன் சர்வீசஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 10.60 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.179.50ஆக இருந்தது.