இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் வருவாய் 3 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.52 கோடி...

 
இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ்

இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.51.60 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

வங்கி அல்லாத நிதி சேவை நிறுவனமான இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.51.60 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 30.83 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.39.44 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.294.08 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 3.42 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.284.35 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கு வாயிலான வருவாய் ரூ.2.39லிருந்து ரூ.3.77ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, இந்தோஸ்டார் கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 3.75 சதவீதம் குறைந்து ரூ.154.00ஆக இருந்தது.