விற்பனையில் தூள் கிளப்பிய மகிந்திரா, அசோக் லேலண்ட்.. பஜாஜ் விற்பனை மந்தம்

 
மகிந்திரா அண்ட் மகிந்திரா

கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மகிந்திரா மற்றும் அசோக் லேலண்ட் வாகன விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம் பஜாஜ் ஆட்டோ வாகன விற்பனை குறைந்துள்ளது.

உள்நாட்டு வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான மகிந்திரா அண்ட் மகிந்திரா கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மொத்தத்தில் 45,640 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது 2021 ஏப்ரல் மாதத்தை காட்டிலும் 25 சதவீதம் அதிகமாகும். கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்நிறுவனத்தின் பயணிகள் வாகனங்கள், வர்த்தக வாகனங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி ஆகியவை அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 2021 ஏப்ரல் மாதத்தில் மகிந்திரா அண்ட் மகிந்திரா நிறுவனம் மொத்தம் 36,437 வாகனங்களை விற்பனை செய்து இருந்தது.

அசோக் லேலண்ட்

இந்துஜா குழுமத்தை  சேர்ந்த அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மொத்தம் 11,847 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது 2021 ஏப்ரல் மாதத்தை காட்டிலும் 42 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த மாதத்தில் அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் மொத்தம் 8,340 வாகனங்களை விற்பனை செய்து இருந்தது.

பஜாஜ் ஆட்டோ

நம் நாட்டின் முன்னணி இரு மற்றும் மூன்று சக்கர வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மொத்தம் 3,10,774 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது 2021 ஏப்ரல் மாதத்தை காட்டிலும் 20 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த மாதத்தில் பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் மொத்தம் 3,88,016 வாகனங்களை விற்பனை செய்து இருந்தது.